Praktyki zawodowe

z zakresu szacowania nieruchomości

prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz. U. z dnia 17 marca 2014 r. poz. 328).

 

Cel

 

Celem praktyki zawodowych jest nabycie przez jej uczestników praktycznej wiedzy z zakresu różnych metod wyceny nieruchomości oraz przygotowanie do egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną niezbędnego do uzyskania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego. Warunkami umożliwiającymi przystąpienie do egzaminu na uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego jest ukończenie podyplomowych studiów z zakresu wyceny nieruchomości oraz odbycie praktyk zawodowych.

 

Uczestnik praktyk

 

Uczestnikami praktyki zawodowej mogą być osoby, które ukończyły studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości lub studia wyższe na kierunku, którego program umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wyceny nieruchomości w takim stopniu, jak program studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, co potwierdza suplement do dyplomu lub zaświadczenie uczelni".

 

Prowadzący praktyki

 

Osobą przeprowadzającą praktyki zawodowe jest osoby uprawniona – rzeczoznawca majątkowy wpisany na listę prowadzących praktykę zawodową, prowadzoną przez organizatora praktyki zawodowej; wykwalifikowany i doświadczony rzeczoznawca majątkowy wykonujący działalność zawodową od ponad 10 lat, wpisany drugą kadencję na listy biegłych sądowych, w Sądach Okręgowych w Katowicach i Gliwicach.

 

Orgazinacja praktyk

 

Praktyki zawodowe wyceny nieruchomości organizowane przez nas są nadzorowane przez Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach.

 

W ramach praktyki zawodowej uczestnik samodzielnie sporządza projekty operatów szacunkowych, w których określi wartość 6 rodzajów nieruchomości spośród następujących:

  1. nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,

  2. nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,

  3. nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,

  4. budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,

  5. nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,

  6. nieruchomości rolnej lub leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,

  7. nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,

  8. nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego.

Praktyki trwają 6 miesięcy.

Copyright © Wojciech Pastwa 2017