Świadczę usługi między innymi w zakresie
 
 • Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych, zabudowanych, budynkowych, rolnych i leśnych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych dla różnych celów;
 • Szacowanie wartości składników majątku trwałego dla potrzeb ewidencji księgowej oraz dla potrzeb podatkowych;
 • Szacowanie wartości rynkowej nieruchomości w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy;
 • Wycena przedsiębiorstw oraz maszyn i urządzeń trwale z gruntem związanych;
 • Wycena nieruchomości, pozostawionych poza obecnymi granicami RP, na potrzeby realizacji prawa do rekompensaty (tzw. mienie zabużańskie);
 • Określanie wartości ograniczonego prawa rzeczowego służebności gruntowej, w tym drogi koniecznej przechodu i przejazdu, dla celu ustalenia wynagrodzenia z tego tytułu;
 • Określanie wartości ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu, dla celu ustalenia wynagrodzenia z tego tytułu;
 • Określanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie w latach ubiegłych z nieruchomości na skutek przebiegu infrastruktury;
 • Wycena w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność i aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste;
 • Wycena w zakresie opłaty planistycznej z tytułu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • Wycena nieruchomości zabytkowych;
 • Analiza opłacalności inwestycji i doradztwo inwestycyjne;
 • Analiza optymalnego sposobu zagospodarowania nieruchomości;
 • Określanie wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
 • Wycena poniesionych nakładów;
 • Doradztwo w zakresie regulacji stanów prawnych;
 • Doradztwo w zakresie kupna – sprzedaży nieruchomościami (w tym: kupno, leasing, najem, dzierżawa i inne);
 • Doradztwo w zakresie odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości, w tym w związku z realizacją inwestycji drogi publicznej;
 • Wykonywanie audytów energetycznych dla potrzeb termomodernizacji budynków;
 • Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków dla różnych celów;
 • Inwentaryzowanie budynków;
 • i inne usługi doradcze, rzeczoznawcze i z zakresu audytingu energetycznego.
 
Oględziny

 

Określanie wartości nieruchomości poprzedzane jest każdorazowo oględzinami nieruchomości, przeprowadzeniem wnikliwej analizy rynku, wnikliwą oceną zużycia technicznego i funkcjonalnego, a w razie takiej potrzeby, pomiarami inwentaryzacyjnymi. Podczas oględzin wykonywana jest dokumentacja fotograficzna.

 

Współpraca

 

Współpracuję z innymi firmami, co daje możliwość stworzenia zespołu specjalistów do wykonania zleceń nietypowych lub pracochłonnych. Moje działanie charakteryzuje się profesjonalizmem świadczonych usług oraz wysoką jakością opracowań wynikowych, co wynika między innymi ze znajomości lokalnego rynku nieruchomości oraz wysokimi kwalifikacjami uzupełnianymi poprzez ustawiczne kształcenie zawodowe w formie szkoleń, seminariów i kursach dokształcających. Moje opracowania wyczerpują wszystkie wymogi formalne, merytoryczne i metodyczne stawiane przez przepisy prawa i standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych, charakteryzują się ponadto dużą estetyką wykonania oraz czytelnością.

 

Ubezpieczenie

 

Posiadam polisy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnienia funkcji rzeczoznawcy majątkowego, biegłego sądowego i osoby sporządzającej świadectwa energetyczne.

 

Copyright © Wojciech Pastwa 2017